Your address will show here +12 34 56 78
BRAND

POWDER

베오베 단호박 라떼 파우더

단호박의 맛과 향이 풍부하며 부드러운 식감 단호박 라떼, 단호박 모카 등 여러가지 메뉴가능 국내산 단호박을 사용하여 깊은 맛이 오래갑니다 제품제조시 자연스럽고 진한 단호박색상이 납니다

  • Text Hover
주문단위 및 입수량

BOX(입수량)                                   유통기한


500g x 12EA                               제조일로24개월

주원료

단호박분말(중국산) 20%, 단호박퓨레(국산) 2.5

응용메뉴

단호박 라떼, 단호박 카페모카, 아이스 단호박 스무디 등

레시피