Your address will show here +12 34 56 78
BRAND

POWDER

베오베 초코 파우더

초콜릿의 쌉싸름한 맛에 단맛을 추가하여 부드럽게 제조하였습니다.
음료를 다 섭취할때까지 초콜릿맛과 향이 은은하게 유지됩니다.

  • Text Hover
주문단위 및 입수량

BOX(입수량)                                   유통기한


800g x 12EA                               제조일로24개월

주원료

코코아 분말(네덜란드산,싱가폴산),백설탕,합성착향료(초코향분말)

응용메뉴

카페모카,초코라떼,아이스크림 등

레시피