Your address will show here +12 34 56 78
BRAND

POWDER

베오베 초코민트 파우더

시원한 민트향과 진한 초콜렛의 조화 프리미엄 초코민트 파우더

  • Text Hover
주문단위 및 입수량

BOX(입수량)                                   유통기한


1000g x 10EA                               제조일로24개월

주원료
 

코코아분말(인도네시아) 25%, 백설탕, 결정과당, 혼합탈지분유(네덜란드), 초코향, 혼합제제[말토덱스트린, 자당지방산에스테르, 구아검, 카르복시메틸셀룰로오스나트륨, 썬크리미H(옥수수:국산), 카라기난, 난백분, 잔탄검, 메타인산나트륨], 제삼인산칼슘, 초코플레이크, 정제소금,민트향

응용메뉴

초코민트 라떼, 아이스 초코민트 라떼 등

 
레시피