Your address will show here +12 34 56 78
BRAND

POWDER

베오베 흑임자 파우더(토핑용)

불로장수의 식품으로 불리우는 100% 국내산 흑임자 파우더

  • Text Hover
주문단위 및 입수량

BOX(입수량)                                   유통기한


330g x 12EA                               제조일로12개월

주원료

흑임자(국내산) 90%, 백설탕

응용메뉴

흑임자라떼, 아이스흑임자라떼 등

레시피